การเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม พิมพ์ครั้งที่ 2

การเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม พิมพ์ครั้งที่ 2

การเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม พิมพ์ครั้งที่ 2

การเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม พิมพ์ครั้งที่ 2

การเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม พิมพ์ครั้งที่ 2

คำนำ
วิชาการเขียนหนังสือราชการ สำนักพิมพ์สูตรไพศาลได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสอบเลื่อนฐานะของข้าราชการ และผู้ที่ต้องการจะมีความรู้ความเข้าใจในการ เขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ และรายงานการประชุม กับใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานภายในหน่วยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผมจึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการที่มีความประสงค์จะสอบเลื่อนฐานะ และผู้ที่ต้องการจะมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ และรายงานการประชุม
พิมพ์ กันยายน 2561

สารบัญ : หน้า
บทที่ ๑ การเขียนหนังสือราชการ
รูปแบบการเขียนหนังสือราชการ ๑
ความหมายของส่วนราชการ ๒
คณะกรรมการ ๒
หนังสือราชการ ๔
หนังสือภายนอก ๔
การออกเลขที่ ๕
ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ๖
การลงที่ตั้ง
การลงวันเดือนปี ๑๔
หนังสือภายนอก. ๔
การออกเลขที่.๕
ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ.๖
การลงที่ตั้ง๑๐
การลงวันเดือนปี.๑๔
การตั้งชื่อเรื่อง.๑๔
คำขึ้นต้น.๑๕
อ้างถึง.๑๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย.๑๕
ข้อความ๑๕
ตำแหน่ง.๑๖
โทรศัพท์๑๘
แบบพิมพ์หนังสือภายนอก.๒๐
ตัวอย่างการจ่าหน้าซองหนังสือราชการ.๒๑
หนังสือภายใน๒๒
แบบพิมพ์หนังสือภายใน๒๕
หนังสือประทับตรา.๒๖
แบบพิมพ์หนังสือประทับตรา.๒๘
คำสั่ง.๒๙
แบบพิมพ์คำสั่ง.๓๐
การสั่งการและลงนามในคำสั่ง ๓๑
ตัวอย่างบันทึก เสนอ ทร. ๓๒
ตัวอย่างการออกคำสั่ง โดยรับคำสั่ง ผบ.ทร. .๓๔
ตัวอย่างการออกคำสั่ง โดยอนุมัติ ผบ.ทร๓๖
ระเบียบ๓๘
แบบพิมพ์ระเบียบ๓๙
ข้อบังคับ.๔๐
แบบพิมพ์ข้อบังคับ.๔๑
ประกาศ๔๒
แบบพิมพ์ประกาศ๔๓
แถลงการณ์.๔๔
แบบพิมพ์แถลงการณ์.๔๕
ข่าว.๔๖
แบบพิมพ์ข่าว๔๗
หนังสือรับรอง๔๘
แบบพิมพ์หนังสือรับรอง๔๙
ตัวอย่างหนังสือรับรอง๕๐
ภาคผนวก ๑ การกำหนดเลขที่หนังสือออก.๕๑
ภาคผนวก ๒ คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย๕๘
ภาคผนวก ๓ การลงชื่อและตำแหน่ง๖๒
การพิมพ์คำนำนาม นาย นาง และนางสาว๖๒
การพิมพ์คำนำนาม กรณีมียศ.๖๒
การพิมพ์คำนำนาม กรณีมียศและบรรดาศักดิ์๖๓
การพิมพ์คำนำนาม กรณีมียศและฐานันดรศักดิ์.๖๓
การพิมพ์คำนำนาม คุณหญิง๖๓
การพิมพ์คำนำนาม ท่านผู้หญิง.๖๓
การพิมพ์คำนำนาม คุณ.๖๔
ตำแหน่งทางวิชาการ.๖๔
การรักษาราชการ๖๕
การรักษาราชการแทน๖๕
การทำการแทน.๖๖
ตัวอย่างการมอบหมายหรือมอบอำนาจตามกฎหมาย.๖๗
หนังสือติดต่อราชการในกระทรวงกลาโหม๗๕
หนังสือภายใน.๗๕
บันทึก๗๕
ความหมายของหนังสือภายใน๗๕
ความหมายของบันทึก.๗๕
การใช้คำว่า ร.น.๗๖
การเขียนวันเดือนปี.๗๖
การใช้กระดาษบันทึกข้อความ.๗๖
การใช้คำขึ้นต้น๘๐
การใช้สรรพนาม๘๐
การลงชื่อ๘๑
แบบพิมพ์หนังสือภายในที่ใช้กระดาษบันทึกข้อความ.๘๒
แบบพิมพ์บันทึกที่ใช้กระดาษบันทึกข้อความ๘๓
การใช้กระดาษตราครุฑ.๘๔
การลงสถานที่ของส่วนราชการ.๘๔
การใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้าย๘๔
เรื่องที่มีความสำคัญและเป็นพิธีการ.๘๔
หมายเลขหนังสือประจำส่วนราชการ.๘๗
แบบพิมพ์หนังสือภายในที่ใช้กระดาษตราครุฑ๘๘
หลักในการเขียนหนังสือราชการ ๘๙
ลักษณะการเขียนหนังสือราชการ.๘๙
การเขียนหนังสือที่มีลักษณะเป็นการสั่งการ๘๙
การเขียนหนังสือประชาสัมพันธ์.๘๙
การเขียนรายงาน. ๙๐
ตัวอย่างการเขียนรายงาน.๙๑
ตัวอย่างบันทึกรายงาน.๙๒
แบบบันทึกรายงานผลการประชุม.๙๓
ตัวอย่างบันทึกรายงานผลการประชุม๙๔
ตัวอย่างบันทึกรายงานผลการประชุม๙๘
แบบบันทึกสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริง.๑๐๐
การเขียนหนังสือโต้ตอบ.๑๐๒
ขั้นตอนการเขียนหนังสือราชการ๑๐๒
ภาคเหตุ ๑๐๒
แบบที่ยกเหตุขึ้นมาโดยไม่ได้อ้างถึงเรื่องที่เคยติดต่อกับผู้รับ
หนังสือมาก่อน ๑๐๒
แบบที่อ้างถึงเรื่องเดิมที่เคยติดต่อกันมาก่อน๑๐๓
ภาคความประสงค์.๑๐๕
ภาคสรุป๑๐๖
ตัวอย่างแบบที่ยกเหตุขึ้นมาโดยไม่ได้อ้างถึงเรื่องที่เคยติดต่อกับผู้รับหนังสือมาก่อน. ๑๐๗
ตัวอย่างแบบที่ยกเหตุขึ้นมาโดยไม่ได้อ้างถึงเรื่องที่เคยติดต่อกับผู้รับหนังสือมาก่อน ๑๐๘
ตัวอย่างแบบที่อ้างถึงเรื่องเดิมที่เคยติดต่อกันมาก่อน๑๐๙
ตัวอย่างแบบที่อ้างถึงเรื่องเดิมที่เคยติดต่อกันมาก่อน.๑๑๐
ตัวอย่างแบบที่อ้างถึงเรื่องเดิมที่เคยติดต่อกันมาก่อน.๑๑๑
ตัวอย่างแบบที่อ้างถึงเรื่องเดิมที่เคยติดต่อกันมาก่อน.๑๑๒
ตัวอย่างแบบที่อ้างถึงเรื่องเดิมที่เคยติดต่อกันมาก่อน.๑๑๓
ตัวอย่างแบบที่อ้างถึงเรื่องเดิมที่เคยติดต่อกันมาก่อน.๑๑๔
การลงชื่อรับรองกำกับผนวก ใบแทรก และรายการประกอบเรื่อง๑๑๕
ตัวอย่างการลงชื่อรับรองกำกับผนวก๑๑๖
การใช้คำบุพบท๑๑๗
การอ้างถึงหนังสือราชการ.๑๑๘
การอ้างถึงหนังสือภายนอก๑๑๘
การอ้างถึงหนังสือภายใน.๑๑๙
การอ้างถึงหนังสือประทับตรา.๑๑๙
การอ้างถึงคำสั่ง๑๑๙
การอ้างถึงประกาศ.๑๒๐
การอ้างถึงบันทึก.๑๒๐
การอ้างถึงรายงานการประชุม.๑๒๐
การอ้างถึงข่าวราชนาวี.๑๒๐
การอ้างถึงอนุมัติท้ายบันทึกหรือท้ายข่าวราชนาวี
การใช้ ที่ต่อ
การอ้างถึงหนังสือที่กำหนดชั้นความลับและชั้นความเร็ว
การเขียนวัน เดือน ปี และเวลาในหนังสือภายนอก
ตัวอย่างการเขียนวัน เดือนปี และเวลาในหนังสือภายนอก
แนวข้อสอบวิชาการร่างหนังสือราชการ
แนวข้อสอบวิชาชีพสายงานสารบรรณ

บทที่ ๒ วิธีการเขียนหนังสือของกรมฝ่ายอำนวยการ
รูปแบบและวิธีการเขียนหนังสือของกรมฝ่ายอำนวยการ
ตัวอย่างการเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ
บงการ
ตัวอย่างการตอบบันทึก แบบที่ ๑
ตัวอย่างการตอบบันทึก แบบที่ ๒
การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ข้อหารือและการขอทำความตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

บทที่ ๓ การประชุม.
การจดรายงานการะประชุม
หลักการจดรายงานการประชุม
มารยาทในการประชุม
ความหมายของรายงานการประชุม
แบบพิมพ์รายงานการประชุม
การระบุชื่อบุคคลในหัวข้อผู้มาประชุม ฯ
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการประชุมของเลขานุการ
การรับรองรายงานการประชุม
ตัวอย่างการจัดทำรายงานการประชุม.๑๕๖
กรณีรายงานการประชุมจะต้องผ่านผู้ตรวจหลายตำแหน่ง.๑๕๘
ตัวอย่างบันทึก๑๕๙
ตัวอย่างหนังสือแสดงความยินดี๑๖๐

บทที่ ๔ บทเบ็ดเตล็ด
การใช้ลักษณนามของทหาร
การพิมพ์ผนวก และสิ่งที่ส่งมาด้วย
การใช้คำว่า ข่าวราชนาวี
การใช้ถ้อยคำภาษาไทย
ฯลฯ

รวม 192 หน้า

การเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม พิมพ์ครั้งที่ 2

การเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม พิมพ์ครั้งที่ 2
การเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม พิมพ์ครั้งที่ 2

การเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม พิมพ์ครั้งที่ 2
การเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม พิมพ์ครั้งที่ 2

การเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม พิมพ์ครั้งที่ 2

การเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม พิมพ์ครั้งที่ 2

การเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม พิมพ์ครั้งที่ 2

การเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม พิมพ์ครั้งที่ 2

การเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม พิมพ์ครั้งที่ 2
การเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม พิมพ์ครั้งที่ 2

การเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม พิมพ์ครั้งที่ 2

การเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม พิมพ์ครั้งที่ 2

การเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม พิมพ์ครั้งที่ 2

การเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม พิมพ์ครั้งที่ 2

The post การเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม พิมพ์ครั้งที่ 2 appeared first on ศูนย์หนังสือ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*