หนังสือภาษาจีน หนังสือไวยากรณ์ Band A #TOCFL (ตัวเต็ม)

หนังสือภาษาจีน หนังสือไวยากรณ์ Band A #TOCFL (ตัวเต็ม)

หนังสือภาษาจีน หนังสือไวยากรณ์ Band A #TOCFL (ตัวเต็ม)

หนังสือภาษาจีน หนังสือไวยากรณ์ Band A #TOCFL (ตัวเต็ม)

หนังสือภาษาจีน หนังสือไวยากรณ์ Band A #TOCFL (ตัวเต็ม)

หนังสือแนะนำ《看圖學中文語法:基礎篇》
เหมาะกับผู้เรียนระดับต้นขึ้นไป+++
และผู้กำลังเตรียมสอบ TOCFL ระดับต้น
—————————————————————
“ไวยากรณ์ภาษาจีนเรียนยากมั้ย”

แน่นอนว่าเราเรียนภาษาอะไรก็ตาม ไวยากรณ์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเอ่ยถึงไวยากรณ์ เชื่อว่าหลายคนต้องโอดครวญ แต่ถ้าเรามีคู่มือไวยากรณ์แบบง่ายๆมาช่วยทุ่นเวลาในการเรียนภาษาจีนของเราล่ะ สิ่งนี้มันจะดีแค่ไหน วันนี้เพจเราก็มีอีก 1 คู่มือไวยากรณ์พื้นฐานมาแนะนำ โดยภายในเล่มเน้นไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมภาพการ์ตูนประกอบการใช้งานน่ารักสวยงาม และในท้ายเล่มยังมีแบบทดสอบให้ได้ลองทำกันอีกด้วย
หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อแอดมินผ่านทางกล่องข้อความได้เลยครับ
————————————————-
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนังสือ《看圖學中文語法:基礎篇》
[ISBN:9789570846218
ผู้เขียน 張黛琪
สำนักพิมพ์ 聯經出版公司
จำนวนหน้า 208頁 / 19 x 26 cm
———————————————————–
สารบัญ
Unit 1 一個人、兩隻狗
U1-1 連連看:這些東西的量詞是什麼?
Unit 2 這兩杯茶、那些杯子
U2-1 寫上「這、這些、那、那些」
U2-2 選選看:把答案寫在( )裡
Unit 3 我叫王秋華
U3-1 寫上「姓、叫、是」
U3-2 完成對話
U3-3 完成句子
U3-4 看回答完成問句
Unit 4 他們是哪國人?
U4-1 介紹別人
U4-2 看回答完成問句(一格寫一個字)
U4-3 寫上「誰、哪、嗎、是不是、」
U4-4 先看回答,再寫問句。
Unit 5 我家有七個人,你們家呢?
U5-1 介紹你的家人
U5-2 看上面的圖,寫上「有」、「沒有」
U5-3 完成對話
U5-4 回答問題
U5-5 看回答寫問句
Unit 6 這是我們全家人的相片
U6-1 他們是什麼關係?
U6-2 看圖寫句子
Unit 7 一杯咖啡多少錢?
U7-1 用「幾、多少」問問題
U7-2 回答問題
U7-3 這是多少?
Unit 8 這輛車七十多萬
U8-1 這是多少?
U8-2 看看畫線的地方,再用「多」寫數字
U8-3 圈出對的
U8-4 看看圖,再用「多」形容
Unit 9 我們都喜歡打籃球
U9-1 用「也」寫句子
U9-2 用「都」寫句子
U9-3 用「不都」寫句子
Unit 10 你想吃什麼?
U10-1 看看回答畫線的地方,用「什麼」寫問句
U10-2 用「什麼、誰、哪……」寫句子
U10-3 用( )的詞回答問題
Unit 11 百貨公司在車站旁邊
U11-1 看上面的圖完成句子
U11-2 這些東西在哪裡?
Unit 12 冰箱上面有一個杯子
U12-1 圈出對的
U12-2 看短文回答問題
Unit 13 他們在圖書館看書
U13-1 他/他們在哪裡、做什麼?
U13-2 看看圖,再用給你的詞寫句子
U13-3 重組:寫出對的句子
Unit 14 他到學校去上課
U14-1 用「在、到、從、來、去」完成對話
U14-2 用給你的詞寫句子
Unit 15 他早上七點二十分起床
U15-1 用漢字寫幾點幾分
U15-2 看漢字,寫出幾點幾分
U15-3 看圖回答問題
U15-4 他們每天做什麼?
Unit 16 六月十七日星期三
U16-1 回答問題
U16-2 用( )裡的詞回答問題
U16-3 重組:寫出對的句子
Unit 17 他們在打網球
U17-1 他/他們在做什麼?用下面的詞寫句子
U17-2 他/他們在做什麼? 用「有的……有的……」、「一邊……一邊……」寫句子
U17-3 用「了」寫出完整的句子
Unit 17 你今天是怎麼來的?
U18-1 用「怎麼」問問題
U18-2 寫上「還是」、「或是」
U18-3 看句子回答問題
U18-4 看回答寫問句,用「是……的」問問題
Unit 18 博物館離這裡遠不遠?
U19-1 看看圖,再用給你的詞寫句子
U19-2 用下面的詞問問題:對、想、吃、方便、緊張、參加
U19-3 看地圖回答問題
Unit 20 你去過歐洲嗎?
U20-1 用( )裡的詞完成句子
U20-2 選出合適的詞,用「又……又……」完成句子
U20-3 看看圖,用「先……,再……」寫出完整的句子
Unit 21 來台灣以後,他胖了
U21-1 寫上「以前」、「以後」、「的時候」
U21-2 看看圖,用「了」完成句子
U21-3 看看圖,用「了」完成句子
Unit 21 爺爺的字寫得真漂亮!
U22-1 這些人是做什麼的?
U22-2 改寫句子
U22-3 用( )裡的詞回答問題
U22-4 用( )裡的詞改寫句子
Unit 23 這雙鞋有沒有大一點的?
U23-1 看圖回答問題
U23-2 用( )裡的詞問問題
U23-3 寫上「比較」、「更」、「最」
U23-4 看圖回答問題
Unit 24 她的頭髮比我的長
U24-1 看看圖,再用給你的詞完成句子
U24-2 看看圖,再用給你的詞寫句子
U24-3 先看圖,再想想句子對不對:對,寫「T」;不對,寫「F」
U24-4 連連看:看看句子,找出答案
Unit 25 她一有機會就練習中文
U25-1 用「一…… 都/也……」改寫句子
U25-2 用「老、貴、髒、難、好吃、危險」寫句子
U25-3 用「一……就……」寫句子
U25-4 看看圖,再用給你的詞寫句子
Unit 26 他們很早以前就認識了
U26-1 圈出對的
U26-2 「才」還是「就」? 用( )裡的詞完成句子
U26-3 圈出對的
Unit 27 把藥吃了
U27-1 看看圖,再用給你的詞寫句子
U27-2 用「把」改寫句子
Unit 28 她出門去買東西
U28-1 寫上「上、下、起、進、出、回、過」
U28-2 圈出對的
U28-3 圈出對的
Unit 29 他把車停在餐廳門口
U29-1 用「把」改寫句子
U29-2 重組:寫出對的句子
U29-3 連連看:先看句子,再把東西放在對的地方
Unit 30 這兩張桌子,搬得進去嗎?
U30-1 看看圖,用「得」、「不」完成對話
U30-2 「得」還是「不」?用( )裡的詞完成句子
Unit 31 這件襯衫洗得乾淨嗎?
U31-1 用「好、高、短、飽、滿、對、錯、壞」完成句子
U31-2 圈出對的,再用「好、完、見、到、動、會、飽、懂、清楚、習慣、乾淨」完成句子
Unit 32 他們坐著聊天
U32-1 看圖,把答案寫在( )裡。
U32-2 看圖,用「拉、看、畫、算、想、寫」+「著」完成句子
U32-3 這三個人「穿著、戴著、拿著」什麼?
U32-4 重組:寫出對的句子
Unit 33 我的腳踏車被偷了
U33-1 用「被」改寫句子
U33-2 看圖,用「……(著)……的……」回答問題
U33-3 用下面的詞完成句子
Unit 34 天氣越來越熱了
U34-1 看圖用「越來越……」寫句子
U34-2 用A跟B的詞完成句子
U34-3 「多」還是「少」? 請完成句子
Unit 35 快放假了
U35-1 看圖寫句子
U35-2 圈出對的
U35-3 用「快」、「慢」完成句子
Answer Keys 練習參考解答
TOCFL入門與基礎級(Band A)模擬試題
第一回
第二回
第三回
Answer Keys 模擬試題解答
Appendix 附件
TOCFL 入門與基礎級詞彙 1000
———————————————————–

หนังสือภาษาจีน หนังสือไวยากรณ์ Band A #TOCFL (ตัวเต็ม)

หนังสือภาษาจีน หนังสือไวยากรณ์ Band A #TOCFL (ตัวเต็ม)
หนังสือภาษาจีน หนังสือไวยากรณ์ Band A #TOCFL (ตัวเต็ม)

หนังสือภาษาจีน หนังสือไวยากรณ์ Band A #TOCFL (ตัวเต็ม)
หนังสือภาษาจีน หนังสือไวยากรณ์ Band A #TOCFL (ตัวเต็ม)

หนังสือภาษาจีน หนังสือไวยากรณ์ Band A #TOCFL (ตัวเต็ม)

หนังสือภาษาจีน หนังสือไวยากรณ์ Band A #TOCFL (ตัวเต็ม)

หนังสือภาษาจีน หนังสือไวยากรณ์ Band A #TOCFL (ตัวเต็ม)

หนังสือภาษาจีน หนังสือไวยากรณ์ Band A #TOCFL (ตัวเต็ม)

หนังสือภาษาจีน หนังสือไวยากรณ์ Band A #TOCFL (ตัวเต็ม)
หนังสือภาษาจีน หนังสือไวยากรณ์ Band A #TOCFL (ตัวเต็ม)

หนังสือภาษาจีน หนังสือไวยากรณ์ Band A #TOCFL (ตัวเต็ม)

หนังสือภาษาจีน หนังสือไวยากรณ์ Band A #TOCFL (ตัวเต็ม)

หนังสือภาษาจีน หนังสือไวยากรณ์ Band A #TOCFL (ตัวเต็ม)

หนังสือภาษาจีน หนังสือไวยากรณ์ Band A #TOCFL (ตัวเต็ม)

The post หนังสือภาษาจีน หนังสือไวยากรณ์ Band A #TOCFL (ตัวเต็ม) appeared first on ศูนย์หนังสือ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*