อัล-อัซการฺ อัน-นะบะวียะฺ(บทซิกิรฺเช้าเย็นของท่านนบีซ.ล)

อัล-อัซการฺ อัน-นะบะวียะฺ(บทซิกิรฺเช้าเย็นของท่านนบีซ.ล)

อัล-อัซการฺ อัน-นะบะวียะฺ(บทซิกิรฺเช้าเย็นของท่านนบีซ.ล)

อัล-อัซการฺ อัน-นะบะวียะฺ(บทซิกิรฺเช้าเย็นของท่านนบีซ.ล)

อัล-อัซการฺ อัน-นะบะวียะฺ(บทซิกิรฺเช้าเย็นของท่านนบีซ.ล)

asgiils6il1
อัล-อัซการ
อัน-นะบะ
ยะยึ
(บทซิกิรุเช้าเย็นของท่านนบี 2)
ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา
เรียบเรียง
อุษมาน อิศรีส ถอดความ
ชุฟอัม อุษมาน บรรณาธิการ
R
ปรับปรุงครั้งที่สาม
เราะบีอุลเอาวัล 1434
กุมภาพันธ์ 2013
ราคา 25 บาท
e-daiyah
ดพิมพ์เผยแพร่ภายใต้ โครงการกองทุนดาอีย์เพื่อการจัดพิมพ์
โดยเว็บไซต์ e-daiyah.com
ภายใต้การอำนวยการของ มูลนิธิวิทยาทาน www.iqra.in.th
(ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำและใช้
ประโยชน์พาณิชย์ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลลิขสิทธิ)

熱グー
คำนำบรรณาธิการ
“บทชิกิรุเช้าเย็น” เล่มเล็กๆ นี้ เป็นคู่มือการกล่าว
รำลึกถึงอัลลอฮฺที่นำมาจากซุนนะฮฺของท่านนบี
ด็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งเรียบเรียงโดย
ดร.อิสมาอีล ลุตพี จะปะกียา เป็นคู่มือที่ควรยิ่งแก่การ
นำไปปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันของมุสลิมที่หวังความ
โปรดปรานจากอัลลอฮฺและผลบุญจากพระองค์
ผู้อ่านสามารถศึกษาวิธีการอ่านและความประเสริ
ของบทซิกิรุเหล่านี้ได้ตามที่มีระบุไว้ในเชิงอรรถท้ายเล่ม
อนึ่ง ฉบับนี้เป็นการแก้ไขปรั่บปรุงครั้งที่ 3 ซึ่งทาง
ผู้จัดทำได้พยายามปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ที่
ปรากฏในการพิมพ์ครั้งที่ผ่านมาให้ถูกต้องมากที่สุด
กระนั้นก็อาจจะยังมีข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่ไม่ทันได้สังเกต
งขอความกรุณาผู้อ่านทุกท่านได้ท้วงติงและให้
คำแนะนำเพื่อการแก้ไขต่อไปด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง
และขอดุอาร์จากอัลลอฮฺให้ทรงประทานเตาฟิกแด่
มุสลิมผู้ใฝ่หาสัจธรรมทุกท่าน อามีน
บรรณาธิการ

เว
คำนำผู้แปล
หนังสือ “อัล-อัชการ อัน-นะบะวียะฮฺ” (บทริ
เช้าเย็น) ที่เขียนโดยดร.อิสมาอีลลุตพี จะปะก็ยา เป็
หนังสือดุอาร์และซิกิรุที่ได้รับความนิยมและการดอบรัย
อย่างกว้างขวางมาเป็นเวลากว่า 20 ปี และได้มีการ
ปรับปรุงลำาสุดเมื่อปี ฮ.ศ. 1424 (ค.ศ. 2003) โคยได้ด้อ
เอาซิกิรุที่มีสายรายงานอ่อนมากออกพร้อมกับเพิ่มเติม
ซิกิรุบางบทที่ตกหล่นจากตันฉบับเดิม จนกลายเป็น
หนังสือซิกิรเช้าเย็นที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ ในการถอด
ความครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เพิ่มบทที่ว่าด้วยความสำคัญของ
การซิกิรเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านเพิ่มขึ้น
ประโยชน์แก่ผู้อะมัลทุกท่าน และขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทชิกิรุในรูปแบบใหม่นี้จะเป็น
โปรดให้ความดีงามจากหนังสือเสมนี้เป็นมรรคผลใน
จาชังแห่งดวามดีแก่ผู้เขียนและผู้เรียบเรียงเอง
ต่อดจนบิตามารดาและครูอาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนใน
การประสาทความรู้ให้แก่ผู้แปลด้วยเท่อญ – อามีน
30 เราะมะฎอน 1427
อุษมาน อิครีส
แล
เข้
เผื่
กา
อะ

อัล-อัซการฺ อัน-นะบะวียะฺ(บทซิกิรฺเช้าเย็นของท่านนบีซ.ล)

อัล-อัซการฺ อัน-นะบะวียะฺ(บทซิกิรฺเช้าเย็นของท่านนบีซ.ล)
อัล-อัซการฺ อัน-นะบะวียะฺ(บทซิกิรฺเช้าเย็นของท่านนบีซ.ล)

อัล-อัซการฺ อัน-นะบะวียะฺ(บทซิกิรฺเช้าเย็นของท่านนบีซ.ล)
อัล-อัซการฺ อัน-นะบะวียะฺ(บทซิกิรฺเช้าเย็นของท่านนบีซ.ล)

อัล-อัซการฺ อัน-นะบะวียะฺ(บทซิกิรฺเช้าเย็นของท่านนบีซ.ล)

อัล-อัซการฺ อัน-นะบะวียะฺ(บทซิกิรฺเช้าเย็นของท่านนบีซ.ล)

อัล-อัซการฺ อัน-นะบะวียะฺ(บทซิกิรฺเช้าเย็นของท่านนบีซ.ล)

อัล-อัซการฺ อัน-นะบะวียะฺ(บทซิกิรฺเช้าเย็นของท่านนบีซ.ล)

อัล-อัซการฺ อัน-นะบะวียะฺ(บทซิกิรฺเช้าเย็นของท่านนบีซ.ล)
อัล-อัซการฺ อัน-นะบะวียะฺ(บทซิกิรฺเช้าเย็นของท่านนบีซ.ล)

อัล-อัซการฺ อัน-นะบะวียะฺ(บทซิกิรฺเช้าเย็นของท่านนบีซ.ล)

อัล-อัซการฺ อัน-นะบะวียะฺ(บทซิกิรฺเช้าเย็นของท่านนบีซ.ล)

อัล-อัซการฺ อัน-นะบะวียะฺ(บทซิกิรฺเช้าเย็นของท่านนบีซ.ล)

อัล-อัซการฺ อัน-นะบะวียะฺ(บทซิกิรฺเช้าเย็นของท่านนบีซ.ล)

The post อัล-อัซการฺ อัน-นะบะวียะฺ(บทซิกิรฺเช้าเย็นของท่านนบีซ.ล) appeared first on ศูนย์หนังสือ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*