SMEs บัญชีเดียว สมชาย เลิศภิรมย์สุข S

SMEs บัญชีเดียว สมชาย เลิศภิรมย์สุข S

SMEs บัญชีเดียว สมชาย เลิศภิรมย์สุข S

SMEs บัญชีเดียว สมชาย เลิศภิรมย์สุข S

SMEs บัญชีเดียว สมชาย เลิศภิรมย์สุข S

SMEs บัญชีเดียว สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ผู้เขียน : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ปีที่พิมพ์ : 2566
จำนวนหน้า : 380 หน้า
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786163022950
s
s
s
การจัดทำบัญชีและนำเสนองบการเงินให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงถือว่าเป็นหน้าที่ของกิจการทุกประเภท ไม่ว่าจะมีขนาดกิจการเป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า กิจการ SMEs ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นพลังขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีนโยบายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกรมสรรพากร และสถาบันการเงินก็สนับสนุนให้กิจการ SMEs ต้องจัดทำบัญชีเดียว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้การสนับสนุน หนังสือเล่มนี้ได้สรุปและรวบรวมหลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเพื่อให้กิจการ SMEs ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ นักบัญชี หรือผู้สนใจ ได้ทำความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยไม่ยากและใช้ต้นทุนในการจัดทำบัญชีไม่สูงจนเกินไป

SMEs บัญชีเดียว สมชาย เลิศภิรมย์สุข S

SMEs บัญชีเดียว สมชาย เลิศภิรมย์สุข S
SMEs บัญชีเดียว สมชาย เลิศภิรมย์สุข S

SMEs บัญชีเดียว สมชาย เลิศภิรมย์สุข S
SMEs บัญชีเดียว สมชาย เลิศภิรมย์สุข S

SMEs บัญชีเดียว สมชาย เลิศภิรมย์สุข S

SMEs บัญชีเดียว สมชาย เลิศภิรมย์สุข S

SMEs บัญชีเดียว สมชาย เลิศภิรมย์สุข S

SMEs บัญชีเดียว สมชาย เลิศภิรมย์สุข S

SMEs บัญชีเดียว สมชาย เลิศภิรมย์สุข S
SMEs บัญชีเดียว สมชาย เลิศภิรมย์สุข S

SMEs บัญชีเดียว สมชาย เลิศภิรมย์สุข S

SMEs บัญชีเดียว สมชาย เลิศภิรมย์สุข S

SMEs บัญชีเดียว สมชาย เลิศภิรมย์สุข S

SMEs บัญชีเดียว สมชาย เลิศภิรมย์สุข S

The post SMEs บัญชีเดียว สมชาย เลิศภิรมย์สุข S appeared first on ศูนย์หนังสือ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*