No Picture
หนังสือ

แบบฝึกติวเข้มรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1 (ใหม่ล่าสุด สอดคล้องหนังสือ สสวท.) รหัส 8858710311211 ราคาปก 110.-

แบบฝึกติวเข้มรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1 (ใหม่ล่าสุด สอดคล้องหนังสือ สสวท.) รหัส 8858710311211 ราคาปก 110.- แบบฝึกติวเข้มรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1 (ใหม่ล่าสุด สอดคล้องหนังสือ สสวท.) รหัส 8858710311211 ราคาปก 110.- แบบฝึกติวเข้มรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1 นี้เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะของการนำเอาการศึกษาตลอดชีวิตมาใช้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านสติปัญญา ทักษะทางสังคม ร่างกาย และค่านิยมอันดีงาม หนังสือชุดนี้ประกอบด้วยบทสรุปเนื้อหาสำคัญประจำหน่วย แบบฝึกหัดและกิจกรรมที่หลากหลาย […]