No Picture
หนังสือ

แบบฝึกหัดเสริม คณิตศาสตร์ ป.4 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร 2560) #ภูมิบัณฑิต

แบบฝึกหัดเสริม คณิตศาสตร์ ป.4 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร 2560) #ภูมิบัณฑิต แบบฝึกหัดเสริม คณิตศาสตร์ ป.4 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร 2560) #ภูมิบัณฑิต สอดคล้องกับหลักสูตร ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผลมีความเป็นระเบียบ รู้จักการตัดสินใจ และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม The post แบบฝึกหัดเสริม คณิตศาสตร์ ป.4 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร 2560) #ภูมิบัณฑิต appeared […]