No Picture
Uncategorized

ไบโอเซ็นเซอร์(บีเอสพลายแก้ว) ขนาด 500 กรัม ปราบเชื้อราโรคพืช โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม มะนาว ปราบเชื้อราโรคเห็ด

ไบโอเซ็นเซอร์(บีเอสพลายแก้ว) ขนาด 500 กรัม ปราบเชื้อราโรคพืช โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม มะนาว ปราบเชื้อราโรคเห็ด ไบโอเซ็นเซอร์(บีเอสพลายแก้ว) ขนาด 500 กรัม ปราบเชื้อราโรคพืช โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม มะนาว ปราบเชื้อราโรคเห็ด • ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนำไปจดรับรอง GAP, สัญลักษณ์ Q และ Organic Thailand ได้ • ละลายน้ำได้ 100ู% ไม่อุดตันหัวฉีด • ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) แล้วว่ามีความปลอดภัยกว่าน้ำปลา ประมาณ 10 […]