No Picture
หนังสือ

978-616-262-606-7 หนังสือ SPSS

978-616-262-606-7 หนังสือ SPSS 978-616-262-606-7 หนังสือ SPSS คู่มือเล่มนี้เป็นการสอนใช้โปรแกรม IBM® SPSS Statistics software (“SPSS®”) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดตัวแปรและรหัสของตัวแปร การจัดทำคู่มือลงรหัส การป้อนและการจัดการข้อมูล การแปลงค่า เรียงลำดับและสลับข้อมูล รวมไฟล์ คัดเลือก/กำหนดน้ำหนักให้ชุดข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักสถิติประเภทต่าง ๆ ให้ออกมาเป็นผลลัพธ์ในรูปแบบของตารางและกราฟ รวมทั้งวิธีการอ่านค่าผลลัพธ์ทางสถิติ พร้อมตัวอย่างสำหรับให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยหรือการวิเคราะห์ข้อมูลของงานในชีวิตประจำวันได้ตามต้องการ The post 978-616-262-606-7 หนังสือ SPSS appeared first on ศูนย์หนังสือ.