No Picture
หนังสือ

Bundanjai (หนังสือ) แสงสว่างในสถาปัตยกรรม

Bundanjai (หนังสือ) แสงสว่างในสถาปัตยกรรม Bundanjai (หนังสือ) แสงสว่างในสถาปัตยกรรม หนังสือแสงสว่างในสถาปัตยกรรมเล่มนี้ เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในสาขาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความรู้ด้านแสงสว่างที่จะนำมาใช้กับอาคาร การจัดทำหนังสือเล่มนี้จึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา สถาปนิก และวิศวกร รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสมในเรื่องแสงสว่างในอาคาร และสามารถประยุกต์ใช้ นอกจากยังช่วยส่งเสริมมาตรฐานที่ดีของการให้แสงสว่างที่จำเป็นต่อความปลอดภัย ความเหมาะสมในการใช้งาน และการเพิ่มความสามารถในการผลิตต่าง ๆ มาตรฐานแสงสว่างในอาคารยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และทำให้การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย The post Bundanjai (หนังสือ) แสงสว่างในสถาปัตยกรรม appeared first on ศูนย์หนังสือ.

หนังสือ

Bundanjai (หนังสือ) หนังสือเรียน Let’s Go 4th ED 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (P)

Bundanjai (หนังสือ) หนังสือเรียน Let’s Go 4th ED 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (P) Bundanjai (หนังสือ) หนังสือเรียน Let’s Go 4th ED 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (P) -Bundanjai (หนังสือ) หนังสือเรียน Let’s Go 4th ED 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (P) (9780194605861)