หนังสือ

ดิกชั่นนารีอังกฤษ-ไทย DICTIONARY ENGLISH-THAI

ดิกชั่นนารีอังกฤษ-ไทย DICTIONARY ENGLISH-THAI ดิกชั่นนารีอังกฤษ-ไทย DICTIONARY ENGLISH-THAI Dictionary English – Thai พจนานุกรมเล่มนี้ได้ผ่านการวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้ใช้มาแล้วโดยใช้เวลากว่า 6 ปี ในการแปล รวบรวม และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจนสมบูรณ์มากที่สุด โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย จึงได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ความหมายและตัวสะกดภาษาไทยถูกต้องตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน มีคำศัพท์มากกว่าเล่มใดๆ แม้คำศัพท์ทันสมัยที่พึ่งมีใช้ในปัจจุบัน องค์ประกอบสำคัญของ Dictionary เล่มนี้ • คำศัพท์ทันสมัยใช้แพร่หลายในปัจจุบันและวลีที่นักเรียนพบมากที่สุดประมาณ 25000 คำ • ประโยคตัวอย่างซึ่งช่วยให้นักเรียนเข้าใจ และสามารถใช้คำศัพท์นั้นๆได้ถูกต้องกว่า 15,000 ประโยค • กรอบสีเทากว่า […]