No Picture
หนังสือ

Infopress (อินโฟเพรส) เตรียมสอบเข้มเข้า ม.1 ครบ 5 วิชาหลัก มั่นใจเต็ม 100 – 08545

Infopress (อินโฟเพรส) เตรียมสอบเข้มเข้า ม.1 ครบ 5 วิชาหลัก มั่นใจเต็ม 100 – 08545 Infopress (อินโฟเพรส) เตรียมสอบเข้มเข้า ม.1 ครบ 5 วิชาหลัก มั่นใจเต็ม 100 – 08545 หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบที่หลากหลาย สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สำหรับเตรียมสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ข้อสอบถูกแบ่งเป็น 6 ชุด ช่วยให้นักเรียนฝึกฝนทำข้อสอบได้เต็มที่ อีกทั้งแนวข้อสอบจัดรูปแบบตามการสอบจริงจึงช่วยให้นักเรียนจับเวลาเพื่อเตรียมสอบจริง พร้อมเฉลยและอธิบายคำตอบให้นักเรียนอ่านทบทวนความรู้ควบคู่กันไปได้ด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ 1. ฝึกทำแนวข้อสอบเข้า […]