หนังสือเรียน ม ราม MI211 ( MIC2151 ) 49174 จุลชีววิทยา ตำราราม หนังสือ หนังสือรามคำแหง

หนังสือเรียน ม ราม MI211 ( MIC2151 ) 49174 จุลชีววิทยา ตำราราม หนังสือ หนังสือรามคำแหง

หนังสือเรียน ม ราม MI211 ( MIC2151 ) 49174 จุลชีววิทยา ตำราราม หนังสือ หนังสือรามคำแหง

หนังสือเรียน ม ราม MI211 ( MIC2151 ) 49174 จุลชีววิทยา ตำราราม หนังสือ หนังสือรามคำแหง

หนังสือเรียน ม ราม MI211 ( MIC2151 ) 49174 จุลชีววิทยา ตำราราม หนังสือ หนังสือรามคำแหง

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 ขอบเขตของวิชาจุลชีววิทยา

บทที่ 2 วิวัฒนาการของวิชาจุลชีววิทยา

บทที่ 3 การจักจำแนกลักษณะและการจัดแบ่งหมวดหมู่ของจุลินทรีย์

บทที่ 4 การตรวจสอบจุลินทร์ย์ด้วยกล้องจุลทรรศน์

บทที่ 5 สัณฐานวิทยาและโครงสร้างของแบคทีเรีย

บทที่ 6 การเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย

บทที่ 7 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

บทที่ 8 เชื้อบริสุทธิ์และลักษณะของเชื้อ

บทที่ 9 เอนไซม์และการควบคุมเอนไซม์

บทที่ 10 เมตาโบลิซึ่มของแบคทีเรีย การสร้างพลังงาน

บทที่ 11 เมตาโบลิซึ่มของแบคทีเรีย การใช้พลังงาน และการสังเคราะห์ทางชีวเคมี

บทที่ 12 การปรับตัว การผ่าเหล้าและพันธุกรรม

บทที่ 13 อาณาจักรโปรคารีโอดี (แบคทีเรีย)

บทที่ 14 ริเคตเซียและคลามายเดีย

บทที่ 15 ฟังไจ เชื้อรา

บทที่ 16 ฟังไจ ยีสต์

บทที่ 17 สาหร่าย

บทที่ 18 โปรโตซัว

บทที่ 19 ไวรัสหรือวิสา

บทที่ 20 แบคทีริโอเฟจและเฟจของโปรติสท์อื่น

บทที่ 21 การควบคุมจุลินทรีย์โดยปัจจัยทางกายภาพ

บทที่ 22 การควบคุมจุลินทรีย์โดยใช้สารเคมี

บทที่ 23 สารปฎิชีวนะและสารเคมีอย่างอื่นที่ใช้เป็นยารักษาโรค

บทที่ 24 การกระทำระหว่างเจ้าบ้านกับจุลินทรีย์ในกระบวนการติดโรค

บทที่ 25 ความต้านทานเชื้อโรคตามธรรมชาติและกลไกต่อต้านเชื้อโรคแบบไม่เฉพาะเจาะจง

บทที่ 26 ทฤษฎีพื้นฐานของการเกิดภูมิป้องกันโรคในร่างกาย

ตำราอ่านประกอบ

หนังสือเรียน ม ราม MI211 ( MIC2151 ) 49174 จุลชีววิทยา ตำราราม หนังสือ หนังสือรามคำแหง

หนังสือเรียน ม ราม MI211 ( MIC2151 ) 49174 จุลชีววิทยา ตำราราม หนังสือ หนังสือรามคำแหง
หนังสือเรียน ม ราม MI211 ( MIC2151 ) 49174 จุลชีววิทยา ตำราราม หนังสือ หนังสือรามคำแหง

หนังสือเรียน ม ราม MI211 ( MIC2151 ) 49174 จุลชีววิทยา ตำราราม หนังสือ หนังสือรามคำแหง
หนังสือเรียน ม ราม MI211 ( MIC2151 ) 49174 จุลชีววิทยา ตำราราม หนังสือ หนังสือรามคำแหง

หนังสือเรียน ม ราม MI211 ( MIC2151 ) 49174 จุลชีววิทยา ตำราราม หนังสือ หนังสือรามคำแหง

หนังสือเรียน ม ราม MI211 ( MIC2151 ) 49174 จุลชีววิทยา ตำราราม หนังสือ หนังสือรามคำแหง

หนังสือเรียน ม ราม MI211 ( MIC2151 ) 49174 จุลชีววิทยา ตำราราม หนังสือ หนังสือรามคำแหง

หนังสือเรียน ม ราม MI211 ( MIC2151 ) 49174 จุลชีววิทยา ตำราราม หนังสือ หนังสือรามคำแหง

หนังสือเรียน ม ราม MI211 ( MIC2151 ) 49174 จุลชีววิทยา ตำราราม หนังสือ หนังสือรามคำแหง
หนังสือเรียน ม ราม MI211 ( MIC2151 ) 49174 จุลชีววิทยา ตำราราม หนังสือ หนังสือรามคำแหง

หนังสือเรียน ม ราม MI211 ( MIC2151 ) 49174 จุลชีววิทยา ตำราราม หนังสือ หนังสือรามคำแหง

หนังสือเรียน ม ราม MI211 ( MIC2151 ) 49174 จุลชีววิทยา ตำราราม หนังสือ หนังสือรามคำแหง

หนังสือเรียน ม ราม MI211 ( MIC2151 ) 49174 จุลชีววิทยา ตำราราม หนังสือ หนังสือรามคำแหง

หนังสือเรียน ม ราม MI211 ( MIC2151 ) 49174 จุลชีววิทยา ตำราราม หนังสือ หนังสือรามคำแหง

The post หนังสือเรียน ม ราม MI211 ( MIC2151 ) 49174 จุลชีววิทยา ตำราราม หนังสือ หนังสือรามคำแหง appeared first on ศูนย์หนังสือ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*