MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎีและวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ

MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎีและวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ

MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎีและวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ

MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎีและวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ

MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎีและวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ

Mastering Composition กฎ ทฤษฎี และวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ
หลักการสำคัญการจัดองค์ประกอบสำหรับการถ่ายภาพ จากประสบการณ์และผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ที่จะเปลี่ยนวิธีถ่ายภาพของทุกคนให้ใส่ใจ แทนที่จะใช้สัญชาตญาณเพียงอย่างเดียวมากขึ้น
ผู้เขียน Richard Garvey-Williams
ผู้แปล เกียรติพงษ์ บุญจิตร
“Mastering Composition กฎ ทฤษฎี และวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ” เล่มนี้ นำเสนอวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ จากความรู้ของตากล้องมือรางวัลระดับโลก ที่จะช่วยให้ออกแบบภาพสวย น่าสนใจ เข้าใจที่มาของภาพที่ยอดเยี่ยมได้ “ลึก” มากกว่าเดิม ทำให้การจัดองค์ประกอบภาพที่ดี ถูก “ฝังไว้ในสัญชาตญาณ” พร้อมจะถูกใช้งานทุกครั้งตั้งแต่ก่อนกดชัตเตอร์

สารบัญ
Chapter 1 กระบวนการรับรู้ทางสายตา
Chapter 2 หลักการ กฎ และแนวทาง
Chapter 3 องค์ประกอบของการออกแบบ
Chapter 4 บทบาทของโทนและสี
Chapter 5 ประยุกต์ใช้ทฤษฎี
Chapter 6 ถ่ายภาพอย่างงานศิลป์

MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎีและวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ

MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎีและวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ
MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎีและวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ

MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎีและวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ
MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎีและวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ

MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎีและวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ

MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎีและวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ

MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎีและวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ

MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎีและวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ

MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎีและวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ
MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎีและวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ

MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎีและวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ

MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎีและวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ

MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎีและวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ

MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎีและวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ

The post MASTERING COMPOSITION กฎ ทฤษฎีและวิธีจัดองค์ประกอบสำหรับถ่ายภาพ appeared first on ศูนย์หนังสือ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*